ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων φορολογούνται όπως όλα τα Νομικά Πρόσωπα με φορολογικό συντελεστή 29% επί των κερδών, από το πρώτο (1) ευρώ.
  • Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένους τους, θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους εργαζόμενους και αφαιρείται κατά τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα του Φορέα.
  • Το τέλος επιτηδεύματος  για τις Κοιν.Σ.Επ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων καθορίζεται σε 500 ευρώ ετησίως αλλά απαλλάσσονται για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας τους.
  • Για τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ  δεν υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των μελών ενώ τα µέλη του Συνεταιρισµού  Εργαζοµένων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, για κύρια ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη, και από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ.