ΤΥΠΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές διαδικασίες ίδρυσης.

Οι τυπικές-υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης περιλαμβάνουν  τα βήματα που προβλέπονται για την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισμού, ενώ επιπλέον απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. και  του Συν. Εργαζομένων, η σχέση μεταξύ των μελών, η διοίκηση, η λειτουργία  καθώς και η λύση  διέπονται από τον ν. 1667/1986 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον ν.4430/2016.

Για την σύσταση τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού, επομένως απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η εγγραφή  στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τον προβλεπόμενο αριθμό μελών:

 • επτά (7) τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης (Ευάλωτων ή Ειδικών Ομάδων).
 • πέντε (5) τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής ή Κοινωνικής Ωφέλειας.
 • Τρία (3) τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Συνεταιρισμό Εργαζομένων.

Το Καταστατικό θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη σε όλες τις σελίδες και στην τελευταία σελίδα δίπλα στα ονοματεπώνυμα των μελών.

Ενδεικτικά πρότυπα καταστατικά διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου (kalo.yeka.gr)

2.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τι θα πρέπει να έχετε ετοιμάσει:

 • Καταστατικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη σε όλες τις σελίδες.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις κάθε μέλους σχετικά με την μη συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα (ή σε άλλο Συνεταιρισμό Εργαζομένων, αντίστοιχα). Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει Νομικό πρόσωπο ως μέλος της υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ.: Νομιμοποιητικά έγγραφα για την συμμετοχή του και για την εξουσιοδότηση/εκπροσώπηση μέσω φυσικού προσώπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δεν θα πρέπει να συμμετέχει και ως φυσικό πρόσωπο στην Κοιν.Σ.Επ. (παραβίαση αρχής ένα μέλος-μία ψήφος).

Μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ.  Ένταξης:

 • Δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνεται η ένταξη των μελών σε Ευάλωτη ή Ειδική Ομάδα.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία τύπου pdf μεγέθους το καθένα έως 3,5mb.)

Προτείνεται η ψηφιοποίηση μέσω scanner να γίνει σε χαμηλή ανάλυση και ασπρόμαυρη. Ειδικά, το Καταστατικό θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα ενιαίο αρχείο.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής πραγματοποιείται μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης (εφεξής «πλατφόρμα») η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο kalo.yeka.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο μέσω του Καταστατικού ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα, απαιτούνται τα στοιχεία TAXISNET του υποβάλλοντος φυσικού προσώπου.,

Αφού εισέλθουμε στην πλατφόρμα:

Για την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης επιλέγουμε την εξής διαδρομή:

Αίτηση εγγραφής>> Εισαγωγή>> Αίτηση εγγραφής και συμπληρώνουμε όλα τα υποχρεωτικά (με κόκκινη γραμματοσειρά) πεδία.

Στην καρτέλα «Στοιχεία μελών» καταχωρούμε τα στοιχεία ταυτότητας των ιδρυτικών μελών. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με τα αντίστοιχα που είναι καταχωρημένα στο taxisnet.

Στην καρτέλα «Αρχεία αίτησης» μεταφορτώνουμε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (καταστατικό, υπεύθυνες δηλώσεις κ.τ.λ.), επιλέγοντας τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Σε περίπτωση που θέλουμε να σταματήσουμε προσωρινά την συμπλήρωση επιλέγουμε «Αποθήκευση»

Για να συνεχίσουμε την συμπλήρωση της αίτησής μας, από την αρχική οθόνη επιλέγουμε:

Αίτηση εγγραφής>> Αναζήτηση>> Αίτηση εγγραφής

Αφού συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, επιλέγουμε «Υποβολή».

Η αίτηση λαμβάνει ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να αναφέρετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας σε κάθε επικοινωνία με την Υπηρεσία μας. Το Τμήμα Μητρώου, προβαίνει σε εξέταση της αίτησης και έλεγχο του καταστατικού, για να διαπιστώσει την τήρηση των διατάξεων του ν. 4430/2016 και την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής.

Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται, προκύψει ότι η αίτηση και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι επαρκή και πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος.

Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας λαμβάνει το εξής ηλεκτρονικό μήνυμα:

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ-ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ KALO.YEKA.GR. (Στο μενού αιτήσεων – αρχείο: “Αίτηση Υποβολής Καταστατικού σε Φυσική Μορφή”). Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Κ.ΑΛ.Ο. ΤΚ 10110 ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ, ΓΡ.101).

Μετά την υποβολή του Καταστατικού σε φυσική μορφή και την καταχώρησή του στην πλατφόρμα από στελέχη της Υπηρεσίας μας, χορηγείται αυτόματα ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο.) της Επιχείρησης και αποστέλλεται στον υποβάλλοντα ηλεκτρονικό μήνυμα με την εξής μορφή:

Μπορείτε να κατεβάσετε και εκτυπώσετε τη βεβαίωση εγγραφής και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σας, αφού επιλέξετε «αναζήτηση» στην επιλογή «αίτηση υποβολής καταστατικού» από το αρχικό μενού.

Δεν απαιτείται να συμπληρώσετε κάποιο πεδίο στα κριτήρια αναζήτησης.

Για να δείτε την αίτηση σας επιλέγετε «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ».

Τα σχετικά αρχεία pdf είναι αυτά που βρίσκονται στα πεδία:

 «Αρχείο καταστατικού» και «Αρχείο βεβαίωσης»

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε υποβολή αίτησης πρόσθετων στοιχείων εγγραφής (παρ.7 αρ.11 της ΥΑ 61621/Δ5.2643/30-12-2016. ΦΕΚ 56/β/2017), με χρήση των κωδικών taxisnet του υποβάλλοντα την αρχική αίτηση. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο, με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ.
 • Το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων με περίοδο αναφοράς έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ειδικά, για τις εγγραφές που πραγματοποιούνται τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες του έτους, η περίοδος αναφοράς εκτείνεται έως το τέλος του επόμενου έτους.
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής, (για Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (για Συν. Εργαζομένων), εκτός εάν αυτή έχει οριστεί απευθείας από το καταστατικό και
 • Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής (για Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (για Συν. Εργαζομένων) για συγκρότησή της σε σώμα

Κατά την υποβολή της αίτησής σας, επιλέξετε «ΝΑΙ» στο πεδίο «Αυτόματη συμπλήρωση από το Α.Φ.Μ.», ώστε να συμπληρωθούν αυτόματα από το taxisnet στοιχεία που έχουν δηλωθεί ήδη στη Δ.Ο.Υ. (π.χ. ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας).

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις του καταστατικού από τις διατάξεις του ν.4430/2016 και τα σχετικά κριτήρια, το Τμήμα Μητρώου καλεί την υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις εντός τριάντα (30) ημερών και ακολούθως να υποβάλει εκ νέου το καταστατικό, με συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση εγγραφής, που υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας. 

Για την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης εγγραφής. ακολουθείται η εξής διαδρομή:

                Αίτηση εγγραφής>> Εισαγωγή>> Αίτηση εγγραφής συμπληρωματική/διορθωτική

Θα ζητηθεί από το σύστημα ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.

Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. γίνεται μετά την χορήγηση της Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Η Βεβαίωση Εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου.