ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, (στο εξής «Γενικό Μητρώο»), συστήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4430/2016. Είναι  Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και λειτουργεί βάση της Y.A 61621/Δ5.2643/2016.

Το Γενικό Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη.

Το Γενικό Μητρώο  αποτελείται από δύο  επί μέρους Μητρώα:

Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (στο εξής Μ.Κ.Ε) στο οποίο εγγράφονται:

  • οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων (υποχρεωτικά), οι οποίες συστήνονται με βάση τον ν. 4430/2016
  • οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Περιορισμένης Ευθύνης του ν. 2716/1999.

Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (στο εξής «ΕΜΑΦΚΟ»), στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ειδικά κριτήρια του άρθρου 3 παρ.1  του ν.4430/2016.