ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. θα πρέπει :

 • Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) μέλη ή για τις Κοιν.Σ.Επ.  Ένταξης επτά (7) μέλη. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέλη των Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικά πρόσωπα, το ποσοστό συμμετοχής τους να μην υπερβαίνει το 1/3 των μελών.
 • Να μην συμμετέχουν ως μέλη των Κοιν.Σ.Επ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Να μην συμμετέχουν ως μέλη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από τον φορέα που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ.
 • Κάθε μέλος  διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ενώ δύναται να αποκτήσει έως  5 προαιρετικές μερίδες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστο όριο ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ
 • Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μίας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.
 • Όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής να είναι και μέλη της Επιχείρησης.
 • Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους-εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
 • Να απαγορεύει τη διανομή κερδών στα μέλη του εκτός αν τα μέλη είναι και εργαζόμενοι στην επιχείρηση.
 • Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως:
 • 5% για το σχηματισμό αποθεματικού.
 • Έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας.
 • Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της Επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Να μην συμμετέχει ως μέλος όποιος συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει ίδια δραστηριότητα.

Β)  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Ο υπό σύσταση Συνεταιρισμός Εργαζομένων θα πρέπει:

 • Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) μέλη.
 • Τα μέλη του Συνεταιρισμού Εργαζομένων μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.
 • Να μην συμμετέχουν ως μέλη  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Κάθε μέλος διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ενώ δύναται να αποκτήσει έως 3 προαιρετικές μερίδες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστο όριο ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ
 • Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μίας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.
 • Όλα τα μέλη της Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι και μέλη του Συνεταιρισμού.
 • Να καθορίζεται στο καταστατικό, ή από ειδικές ρυθµίσεις εγκεκριµένες από τη Γενική Συνέλευση, το σύστηµα αµοιβών και οι όροι εργασίας των µελών.
 • Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, για κύρια ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη, και από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ.
 • Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως:
 • 5% για το σχηματισμό αποθεματικού.
 • Έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας.
 • Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Να μην συμμετέχει ως μέλος όποιος συμμετέχει σε άλλο Συνεταιρισμό εργαζομένων.