ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τραπεζικός Δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης και  Μακροπρόθεσμα Δάνεια με σκοπό την  απόκτηση Εγκαταστάσεων και Επαγγελματικού Εξοπλισμού.

2) Πρόγραμμα EaSI (Employment and Social Innovation), μέσω συστημικών και συνεταιριστικών τραπεζικών ιδρυμάτων,  για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία που αποτελείται από τρείς άξονες:

α) τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση – άξονας PROGRESS,

β) την επαγγελματική κινητικότητα – άξονας EURES και

γ) την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα- άξονας Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική επιχειρηματικότητα.

3) Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας και Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων, όπου σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπονται Επιχειρηματικές Μικροχρηματοδοτήσεις  όπως:

α) Όλες οι μορφές πιστώσεων έως 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης.

β) Προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού.

γ) Αυτοτελείς εγγυήσεις έως 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

  • Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων  είναι:

 α) πολύ μικρές οντότητες,

 β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων,

 γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και

 δ) Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

                  Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων (see-gr.eu) (υπο σύσταση) το οποίο έχει σκοπό να χορηγεί εγγυησεις προς τις Τράπεζες, ενώ παράλληλα κατάλληλοι φορείς υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εκκίνησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης κοινωνικού αντίκτυπου, οι οποίες θα συνοδεύουν τα δάνεια που παρέχονται υπό την εγγύηση του Ταμείου.

                 Χρηματοδοτική μίσθωση για την απόκτηση εξοπλισμού και οχημάτων.

                Δικαιόχρηση (franchising) χρησιμοποιείται για την απόκτηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης την επωνυμίας μιας άλλης επιχείρησης με σκοπό την εμπορία αγαθών και υπηρεσιών.

Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (business Incubators) οι οποίες προσφέρουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις υποστηρικτικές λειτουργίες , επαγγελματικούς χώρους, εξοπλισμό, γραμματειακή υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα φορολογικά, λογιστικά,  νομικά, πληροφορικής, καθώς και δίκτυο επαφών με πελάτες  και προμηθευτές.

                 Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding), είναι ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικής χρηματοδότησης με το οποίο οι επιχειρηματίες παρουσιάζουν τα έργα και τις ιδέες τους σε μελλοντικούς πιθανούς πιστωτές, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ζητώντας χρηματοδότηση για επενδύσεις ή για προαγορά αγαθών και υπηρεσιών ή ως δωρεά για κάποιο κοινωφελή σκοπό ή έργο.                 Φιλανθρωπικό κεφάλαιο, αποτελεί συνήθως «περιστασιακή» χρηματοδότηση σε χρήμα ή παραχώρηση χρήσης παγίων,  για την ενίσχυση μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ή ενός κοινωφελούς έργου, με μορφή επιχορήγησης ή ως δάνειο, από κυβερνητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια,  διαχειριστές κληροδοτημάτων, δημοτικές επιχειρήσεις και ευαγή ιδρύματα.