ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς (ν. 4412/2016) Με τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις ν.4412/2016 δίνεται η δυνατότητα στις δημόσιες αρχές για το σύνολο των υπηρεσιών τους να πραγματοποιούν διαγωνισμούς με αποκλειστικούς δικαιούχους όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως κύριο καταστατικό σκοπό την επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Ένταξης, που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μόνο για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι οι υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.

Συμβάσεις Δωρεάν Παραχώρησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Με τον ν. 4555/2018 οι δήμοι δύνανται να παραχωρούν δωρεάν την χρήση κινητής ή και ακίνητης περιουσίας τους σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται εντός του δήμου, για την επίτευξη των σκοπών τους με στόχο την ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ωφέλειας.

Προγραμματικές Συμβάσεις (αρ. 6 ν.4430/2016)

Με το αρ. 6 ν.4430/2016 παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους  να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας . Το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών αφορά στην μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας και αναφέρεται στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα Κ.ΑΛ.Ο. με τον οποίο επιθυμεί να συμβληθεί ο δήμος.

Αναπτυξιακος Νόμος 4399/16 – Κρατικές Ενισχύσεις

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι δυνητικοί δικαιούχοι και έχουν την δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου όπως: α) «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», β) «Γενική Επιχειρηματικότητα» γ) «Συνέργειες και Δικτυώσεις», δ) «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Ε.  Ευρωπαικά Προγράμματα

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι δυνητικοί δικαιούχοι των Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων LEADER.

ΣΤ.  Προγράμματα Ενίσχυσης της Απασχόλησης

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι δυνητικοί δικαιούχοι των Προγραμμάτων ενίσχυσης της Απασχόλησης  του ΟΑΕΔ ακόμα και αν οι επιδοτούμενοι εργαζόμενοι είναι μέλη του συνεταιρισμού.

Ζ.  Αγροτικές Επιδοτήσεις Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, εφόσον δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις (ιδιόκτητες ή μισθωμένες), δικαιούνται να λαμβάνουν τις αντίστοιχες Ενισχύσεις (Βασική, Πράσινη, Συνδεδεμένη), ανάλογα με το είδος της καλλιέργειά τους, της παραγωγής τους και της έκτασής τους.